logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 04.09.2017r. do 10.09.2017r.

W okresie od 04.09.2017r. do 10.09.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • humusowaniem skarp i rowów trasy głównej S8,
 • zdjęciem warstwy humusu w km 516+482 - 529+000,
 • ułożeniem geomembrany pod rowami szczelnymi w km 524+840 – 535+030,
 • rozbiórka nawierzchni istniejącej Drogi Krajowej nr 8 w km 525+200 – 529+470,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na odcinku przejściowym obiektu MS-06 oraz WS-08, 
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze poprzecznej DP.04,
 • wykonaniem obrzeża w ciągu  Drogi Gminnej 440123W,
 • wykonaniem obrzeża wraz z ułożeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • wykonaniem koryta wraz z ułożeniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik w ciągu  Drogi Wojewódzkiej 694,
 • ułożeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm w ciągu  Drogi Powiatowej 4403W,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej najazd na obiekt WS-08,
 • montażem  ścieku prefabrykowanego trójkątnego przy krawędzi jezdni na drodze „Węźle Poręba” łącznica Ł.3.2,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-04,
 • montażem zbrojenia oraz szalunków ścianek czołowych przepustu P-22B,
 • montażem zbrojenia płyty zespalającej przepustu melioracyjnego PM-7,
 • betonowaniem płyty zespalającej przepustu melioracyjnego PM-7,
 • demontażem deskowania ścian wlotu przepustu melioracyjnego PM-20,
 • demontażem deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-2
 • betonowaniem ścian wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • demontażem deskowania ścian wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • montażem zbrojenia płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-8,
 • betonowaniem ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-8,
 • montażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-11,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-12,
 • montażem prefabrykatów skrzynkowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod przejście dolne dla zwierząt małych PZ-18,
 • montażem prefabrykatów skrzynkowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-19,
 • montażem szalunku oraz ułożeniem betonu podkładowego pod przejście dolne dla zwierząt małych  PZ-22,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-01,
 • montażem wież szalunkowych oraz deskowania pod ustrój nośny  jezdni prawej na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia ustroju nośnego jezdni prawej na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem odwodnienia płyty pomostu jezdni prawej na obiekcie WS-03,
 • wprowadzanie kabli sprężających na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem murów oporowych z koszy siatkowo – kamiennych (gabiony) na obiekcie WD-04,
 • wykonaniem wykopów oraz wzmocnienia podłoża pod mury oporowe na obiekcie MS-06, 
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem wykopów pod mury oporowe na obiekcie WS-08,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowaniem płyty przejściowej na obiekcie WD-09,
 • montażem desek gzymsowych na obiekcie WS-10,
 • montażem bloczków muru oporowego oraz wykonaniem zasypki za murem oporowym na obiekcie WS-10.