logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 06.11.2017r. do 12.11.2017r.

W okresie od 06.11.2017r. do 12.11.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • ułożeniem antyerozyjnej geosiatki przestrzennej na geomembranie na rowach trasy głównej S8,  
 • humusowaniem skarp i rowów trasy głównej S8,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 oraz podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 w ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem umocnień wylotów skarpowych w ciągu trasy głównej S8 jezdnia prawa w km 517+700 ÷ 518+300,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P w ciągu trasy głównej S8 jezdna prawej w km 527+758 ÷ 527+842 rejon obiektu WS-10,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej w km 524+ 975 ÷ 525+010 rejon obiektu WS-08,
 • ułożeniem antyerozyjnej geosiatki przestrzennej na geomembranie na Węźle „Knurowiec” łącznica Ł.2.1 oraz Ł2.3,  
 • profilowaniem oraz humusowaniem rowów odwadniających, poboczy pasów dzielących na Węźle "Knurowiec”,
 • profilowaniem oraz humusowaniem rowów odwadniających, poboczy pasów dzielących na Węźle „Poręba”,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11  na Węźle „Poręba” łącznica Ł.3.1, Ł.3.2 oraz Ł.3.3.,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  na DP.04 w km 0+000 ÷ 0+070,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na Drodze Powiatowej 4403W,
 • montażem zbrojenia oraz szalunku betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-18,PZ-19 oraz PZ-20,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-21,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowaniem płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-22,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-11,PZ-12, PZ-14, PZ-15, PZ-16, PZ-18, PZ-19, PZ-26, PZ-28,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • przygotowaniem powierzchni betonowych pod hydrofobizację na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem płyt przejściowych na obiekcie MS-06,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych na obiekcie WD-07 oraz WS-08,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia płyt przejściowych na obiekcie WS-10,
 • wykonaniem odwodnienia płyty pomostu na obiekcie WD-11.