logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 07.08.2017r. do 13.08.2017r.

W okresie od 07.08.2017r. do 13.08.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • rozbiórka nawierzchni istniejącej Drogi Krajowej nr 8 w km 519+200 – 523+000,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na drodze dojazdowej DD.04A,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze dojazdowej DD.04A,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu drogi dojazdowej DD.04, DD.05, DD.06 oraz DD.07,
 • montażem  wpustów deszczowych przy krawędzi jezdni na drodze dojazdowej DD.07A,
 • montażem oznakowania w ciągu dróg dojazdowych dla potrzeb Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • wykonaniem koryta wraz z ułożeniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik w ciągu  Drogi Gminnej 440123W,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na Drodze Gminnej 440123W,
 • montażem krawężnika  na Drodze Gminnej 440123W,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na Drodze Gminnej 440123W,
 • wykonaniem warstwy wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na Drodze Powiatowej 4403W,
 • montażem krawężnika  na Drodze Powiatowej 4403W
 • montażem krawężnika  na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.4, Ł.2.5 oraz Ł.2.6,
 • montażem  ścieku prefabrykowanego trójkątnego przy krawędzi jezdni na drodze „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.5 oraz Ł.2.6,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-04, ZB-06, ZB-08, ZB-09, ZB-10 oraz ZB-11,
 • prowadzeniem robót wykończeniowych na obiektach przejść dolnych dla zwierząt małych PZ,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej połączeń prefabrykatów przejścia dolnego dla zwierząt małych  PZ-2,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod prefabrykaty skrzynkowe przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-5,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod prefabrykaty skrzynkowe przepustu PM-7,
 • montażem prefabrykatów skrzynkowych przepustu PM-7,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-02,
 • montażem wież szalunkowych oraz deskowania pod ustrój nośny 
  przęsła Ap – Bp oraz Bp - Cp na obiekcie WS-03,
 • sprężaniem ustroju nośnego jezdni lewej na obiekcie WS-03,
 • montażem rur osłonowych kabli sprężających na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem murów oporowych z koszy siatkowo – kamiennych (gabiony) na obiekcie WD-04A,
 • wykonaniem ścieku przy krawężnikowego na obiekcie WD-05,
 • ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA na obiekcie MD-06A oraz WD-10A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania na  skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem odwodnienia płyty pomostu na obiekcie WD-08A oraz WD-10A.