logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 10.07.2017r. do 16.07.2017r.

W okresie od 10.07.2017r. do 16.07.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ciągu drogi dojazdowej DD.04 oraz DD.05, 
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach indywidualnych w ciągu drogi dojazdowej DD.04, 
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu drogi dojazdowej DD.05 oraz DD.07,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na drodze dojazdowej DD.04,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ciągu drogi poprzecznej DP.06, 
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na „Węźle Poręba” łącznica Ł.3.1
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na DW 694,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-06, ZB-09, ZB-10 oraz ZB-11,
 • wykonaniem przepustów P-22P w ciągu drogi dojazdowej DD.05, P-48P oraz P-49 w ciągu drogi poprzecznej DP-06, a także Z-S8-29 oraz
  Z-S8-33 w ciągu trasy głównej S8 z rur GRP,
 • przygotowaniem podłoża  pod rusztowanie ustroju nośnego przęsła Ap – Bp oraz Al. – Bl  na obiekcie WS-03,
 • montażem wież szalunkowych oraz deskowania pod ustrój nośny przęsła Ap – Bp oraz Al – Bl na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem krawężników zanikających na dojazdach do obiektu WD-04,
 • wykonaniem wykopów pod mury oporowe z koszy gabionowych na połączeniu obiektów WD-04 i WD-04A,
 • montażem kap chodnikowych na skrzydłach korpusu przyczółka  A na obiekcie WD-05,
 • wykonaniem warstwy asfaltu lanego na płycie pomostu obiektu WD-05,
 • wykonaniem próbnego obciążenia ustroju nośnego na obiekcie MS-06, WD-07, WS-08, WD-09 oraz WD-11,
 • wykonaniem hydroizolacji z papy termozgrzewalnej oraz ułożeniem betonu ochronnego płyty przejściowej przyczółka A na obiekcie WD-09.