logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 14.08.2017r. do 20.08.2017r.

W okresie od 14.08.2017r. do 20.08.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • rozbiórka nawierzchni istniejącej Drogi Krajowej nr 8 w km 519+200 – 529+490,
 • wykonaniem warstwy stabilizacji na wjazdach indywidualnych w ciągu drogi dojazdowej DD.06,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na wjazdach w ciągu drogi  dojazdowej DD.06,
 • wykonaniem ulepszonego podłoża na drodze poprzecznej DP.04,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na DP.04,
 • prowadzeniem robót rozbiórkowych w ciągu Drogi Gminnej 440123W,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.4, Ł.2.5 oraz Ł.2.6,
 • wykonaniem warstwy p podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.4, Ł.2.5 oraz Ł.2.6,
 • montażem  ścieku prefabrykowanego trójkątnego przy krawędzi jezdni na drodze „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.5 oraz Ł.2.6,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej S8 km. 518+876,90 – 518+603,00,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej S8 km. 519+310,45 – 519+215,49,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-06, ZB-08, ZB-09, ZB-10 oraz ZB-11,
 • prowadzeniem robót wykończeniowych na obiektach przejść dolnych dla zwierząt małych PZ,
 • wykonaniem zbrojenia płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych  PZ-2, PZ-5 oraz PM-7,
 • betonowaniem płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych  PZ-2,
 • montażem zbrojenia wlotu na obiekcie PZ-2,
 • wykonaniem wykopu oraz ułożeniem betonu podkładowego pod przejście dolne dla zwierząt małych  PZ-11,
 • wykonaniem kolumn DSM pod przejście dolne dla zwierząt małych  PZ-12,
 • wykonaniem hydroizolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu WS-01,
 • montażem wież szalunkowych oraz deskowania pod ustrój nośny  jezdni lewej oraz prawej na obiekcie WS-03,
 • montażem rur osłonowych kabli sprężających na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem murów oporowych z koszy siatkowo – kamiennych (gabiony) na obiekcie WD-04,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania gzymsów na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-07,
 • montażem ścieków pzykrawężnikowych oraz kratek ściekowych kamiennych na obiekcie WD-07,
 • montażem dylatacji na obiekcie WD-09,
 • montażem desek gzymsowych oraz ułożeniem krawężników na obiekcie WD-11.