logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 20.11.2017r. do 26.11.2017r.

W okresie od 20.11.2017r. do 26.11.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających i oświetlającą infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • ułożeniem antyerozyjnej geosiatki przestrzennej na geomembranie na rowach trasy głównej S8,  
 • humusowaniem skarp i rowów trasy głównej S8,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 oraz podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 w ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem umocnień wylotów skarpowych w ciągu trasy głównej S8 jezdnia prawa w km 517+200 ÷ 517+500,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej w km 523+ 730 ÷ 527+807,
 • wykonaniem pali fundamentowych pod ekrany akustyczne w ciągu trasy głównej S8 jezdnia prawa w km 516+812 ÷ 517+112,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej w km 527+ 700 ÷ 527+900 rejon obiektu WS-10,
 • rekultywacją terenu po placu składowym znajdującym się przy obiekcie WD-02 w km 518+500,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  na Drodze Powiatowej 4403W,
 • montażem  ścieku prefabrykowanego trójkątnego przy krawędzi jezdni na Drodze Powiatowej 4403W,
 • montażem obrzeża betonowego na Drodze Powiatowej 4403W,
 • wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na Drodze Powiatowej 4403W,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowaniem wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14,
 • demontażem deskowania betonowaniem wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-18,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przepustu melioracyjnego PM-7,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz betonowaniem wlotu przepustu melioracyjnego PM-7,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-15, PZ-17 oraz PZ-20,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-26,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • montażem desek gzymsowych na obiekcie MS-06,
 • montażem krawężników na skrzydłach korpusu przyczółka C na obiekcie WD-07,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WD-07.