logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 21.08.2017r. do 27.08.2017r.

W okresie od 21.08.2017r. do 27.08.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych
  i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • rozbiórka nawierzchni istniejącej Drogi Krajowej nr 8 w km 519+200 – 529+490,
 • wykonaniem warstwy stabilizacji na wjazdach indywidualnych w ciągu drogi dojazdowej DD.06,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na Drodze Gminnej 440123W,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • montażem krawężnika  na Drodze Gminnej 440123W,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu Drogi Gminnej 440123W,
 • wykonaniem koryta wraz z ułożeniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik w ciągu  Drogi Gminnej 440123W,
 • wykonaniem obrzeża wraz z ułożeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.4,
 • wykonaniem warstwy p podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.4,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej S8 km. 518+623,00 – 518+877,00,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej S8 km. 519+127,00 – 519+260,00,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-04, ZB-08, ZB-7 oraz ZB-11,
 • wykonaniem wykopu pod przejście dolne dla zwierząt małych  PZ-14, PZ-15, PZ-16, PZ-25, PZ-26, PZ-27 oraz PZ-28,
 • betonowaniem ścian wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-2 oraz PZ-5,
 • montażem prefabrykatów skrzynkowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-8 oraz PZ-11,
 • wykonaniem wykopu, ułożeniem betonu podkładowego, montażem zbrojenia i szalunku ścianek czołowych przepustu P-22B,
 • betonowaniem płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych  PZ-5,
 • wykonaniem zbrojenia płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych  PZ-8 oraz PZ-11,
 • montażem zbrojenia wlotu na obiekcie PZ-8 oraz PZ-11,
 • montażem szalunku betonu podkładowego pod przejście dolne dla zwierząt małych  PZ-28,
 • ułożeniem chudego betonu pod konstrukcje przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-12, PZ-14, PZ-15, PZ-16, PZ-27 oraz PZ-28,
 • wykonaniem wykopów pod  mury oporowe na obiekcie WS-01,
 • wykonaniem ławy fundamentowej pod mury oporowe na obiekcie WS-01,
 • przygotowaniem powierzchni betonowych pod hydrofobizację na obiekcie WD-02,
 • montażem wież szalunkowych oraz deskowania pod ustrój nośny  jezdni lewej oraz prawej na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej oraz prawej na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem murów oporowych z koszy siatkowo – kamiennych (gabiony) na obiekcie WD-04,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania gzymsów na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-07,
 • betonowaniem gzymsów na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-07,
 • montażem ścieków pzykrawężnikowych oraz kratek ściekowych kamiennych na obiekcie WD-07,
 • demontaż wsporników pod kapami chodnikowymi na obiekcie WD-07,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie WD-09,
 • przygotowaniem powierzchni płyty ustroju nośnego pod ułożenie izolacji na obiekcie WD-09 oraz  WD-11.