logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 24.07.2017r. do 30.07.2017r.

W okresie od 24.07.2017r. do 30.07.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • umocnieniem poboczy destruktem w ciągu dróg dojazdowych na potrzeby tymczasowej organizacji ruchu,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dojazdów do zbiorników ZB-03 oraz ZB-4,  
 • wykonaniem  warstwy podbudowy  z betonu C5/6 oraz C8/10 w ciągu trasy głównej,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu drogi dojazdowej DD.04, DD.05 oraz DD.07,
 • montażem krawężnika zatoki autobusowej w ciągu drogi dojazdowej DD.07 oraz  Drodze Wojewódzkiej 694,
 • montażem  ścieku prefabrykowanego trójkątnego przy krawędzi jezdni na drodze dojazdowej DD.05,
 • wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm w ciągu drogi dojazdowej DD.07,
 • montażem oznakowania w ciągu dróg dojazdowych dla potrzeb Tymczasowej Organziacji Ruchu,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na drodze dojazdowej DD.07,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze dojazdowej DD.07A,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na „Węźle Trzcianka” dla potrzeb Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na „Węźle Trzcianka” dla potrzeb Tymczasowej Organizacji Ruchu,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej S8 najazd na obiekt WS-08,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-06, ZB-08, ZB-09 oraz ZB-10,
 • prowadzeniem robót wykończeniowych na obiektach przejść dolnych dla zwierząt małych PZ,
 • montażem wież szalunkowych oraz deskowania pod ustrój nośny przęsła Al – Bl oraz Bl – Cl na obiekcie WS-03,
 • montażem rur osłonowych kabli sprężających na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • prowadzeniem robót związanych z  hydrofobizację ścian na obiektu WD-04,
 • wykonaniem murów oporowych z koszy siatkowo – kamiennych (gabiony) na obiekcie WD-04A,
 • betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WD-07,
 • montażem drenażu poprzecznego i podłużnego na obiekcie MD-06A, WD-08A oraz WD-10A,
 • montażem balustrad stalowych na obiekcie MD-06A, WD-08A oraz WD-10A,
 • wykonaniem odwodnienia płyty pomostu na obiekcie MD-06A, WD-08A oraz WD-10A.