logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 25.09.2017r. do 01.10.2017r.

W okresie od 25.09.2017r. do 01.10.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • humusowaniem skarp i rowów trasy głównej S8,
 • wykonaniem zbrojenia nasypów wkładkami geosyntetycznymi w km . 524+975 – 535+030 oraz 527+500 – 527+ 800, 
 • wykonaniem  warstwy podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 oraz podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 w ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej najazd na obiekt WS-08,
 • wykonaniem ścieku prefabrykowanego trójkątnego w poboczu ze studzienkami ściekowymi na mokro w ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej S8 km. 518+876,90 – 519+218,90,
 • humusowaniem skarp i rowów na drodze poprzecznej  DP.04,
 • wykonaniem obrzeża wraz z ułożeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • montażem krawężnika  na Drodze Gminnej 440123W,
 • humusowaniem skarp i rowów w ciągu  Drogi Gminnej 440127W,
 • umocnienie skarp oraz konserwacja rowu S-12,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-8,
 • montażem deskowania płyty przejściowej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-8,
 • montażem deskowania płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-11,
 • betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-11,
 • montażem prefabrykatów skrzynkowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14,
 • montażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-15,
 • betonowaniem płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-15,
 • montażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-16,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-18,
 • montażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-19,
 • budową przepusty melioracyjnego PM-7 oraz PM-9,
 • budową przepustu melioracyjnego wjazd na MOP Budykierz,
 • ułożeniem warstwy asfaltu twardolanego na obiekcie WD-02,
 • wykonaniem iniekcji kanałów kablowych jezdni prawej na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem sprężania ustroju nośnego jezdni prawej na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia ścianek zaplecznych jezdni prawej na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem ścianek zaplecznych jezdni lewej na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem ławy fundamentowej pod mury oporowe na obiekcie MS-06,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie WS-08,
 • przygotowaniem powierzchni betonowych pod hydrofobizację na obiekcie WS-08,
 • wykonaniem ławy fundamentowej pod mury oporowe na obiekcie WS-08,
 • montażem bloczków muru oporowego oraz wykonaniem zasypki za murem oporowym na obiekcie WS-08,
 • montażem bloczków muru oporowego oraz wykonaniem zasypki za murem oporowym na obiekcie WS-10,
 • ułożeniem warstwy asfaltu twardolanego na obiekcie WD-11.