logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 30.10.2017r. do 05.11.2017r.

W okresie od 30.10.2017r. do 05.11.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • ułożeniem antyerozyjnej geosiatki przestrzennej na geomembranie na rowach trasy głównej S8,  
 • humusowaniem skarp i rowów trasy głównej S8,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 oraz podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 w ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej w km 524+ 975 ÷ 525+010 rejon obiektu WS-08,
 • profilowaniem oraz humusowaniem rowów odwadniających, poboczy pasów dzielących na „Węźle Poręba”,
 • wykonaniem obrzeża wraz z ułożeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na Drodze Powiatowej 4403W,
 • wykonaniem obrzeża wraz z ułożeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na Drodze Gminnej 440123W,
 • wykonaniem obrukowania wpustów deszczowych w ciągu trasy głównej S8 km 520+826,00 – 522+000,00 – strona prawa,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  na Drodze Gminnej 440123W w km 0+100 – 0+220,
 • ułożeniem betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14, PZ-15, PZ-16, PZ-20, PZ-21 oraz PZ-22,
 • betonowaniem płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-22,
 • montażem zbrojenia oraz szalunku betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-18, PZ-26, PZ-27 oraz PZ-28,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie MS-06,
 • betonowaniem płyt przejściowych na obiekcie MS-06,
 • betonowaniem bloczków muru oporowego na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem izolacji płyt przejściowych na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem izolacji ustroju nośnego na obiekcie WS-10.