logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 31.07.2017r. do 06.08.2017r.

W okresie od 31.07.2017r. do 06.08.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • rozbiórka nawierzchni istniejącej Drogi Krajowej nr 8 w km 516+500 – 518+100,
 • umocnieniem poboczy destruktem w ciągu dróg dojazdowych na potrzeby tymczasowej organizacji ruchu,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dojazdów do zbiorników ZB-09 oraz ZB-10,  
 • wykonaniem  warstwy podbudowy  z betonu C5/6 oraz C8/10 w ciągu trasy głównej,
 • profilowaniem skarp nasypu wraz z humusowaniem i obsiewem w ciągu drogi dojazdowej DD.04, DD.05 oraz DD.07,
 • montażem krawężnika zatoki autobusowej w ciągu drogi dojazdowej DD.04,
 • montażem  ścieku prefabrykowanego trójkątnego przy krawędzi jezdni na drodze „Węźle Knurowiec” łącznica Ł.2.2 oraz Ł.2.3,
 • montażem oznakowania w ciągu dróg dojazdowych dla potrzeb Tymczasowej Organziacji Ruchu,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na drodze dojazdowej DD.04 oraz DD.05,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze dojazdowej DD.05 oraz DD.07,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na drodze dojazdowej DD.07,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na Drodze Gminnej 440123W,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na Drodze Gminnej 440123W,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej S8 najazd na obiekt WS-08,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 wraz z wykonaniem makrotekstury w ciągu trasy głównej S8 km. 528+733,00 – 529+006,00,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-06, ZB-08, ZB-09 oraz ZB-10,
 • prowadzeniem robót wykończeniowych na obiektach przejść dolnych dla zwierząt małych PZ,
 • montażem prefabrykatów skrzynkowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-02,
 • wykonaniem betonu podkładowego pod kapę chodnikową na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-02,
 • montażem krawężników na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-02,
 • montażem wież szalunkowych oraz deskowania pod ustrój nośny przęsła Ap – Bp oraz Bp - Cp na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem ustroju nośnego jezdni lewej na obiekcie WS-03,
 • montażem rur osłonowych kabli sprężających na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • wykonaniem murów oporowych z koszy siatkowo – kamiennych (gabiony) na obiekcie WD-04A,
 • wykonaniem odwodnienia płyty pomostu na obiekcie WD-05, MD-06A oraz WD-10A
 • montażem zbrojenia oraz deskowania na  skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami na obiekcie WS-08,
 • wykonaniem robót przygotowawczych przed ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA na obiekcie WD-08A oraz WD-10A,
 • wykonaniem betonu podkładowego pod kapę chodnikową na skrzydłach korpusu przyczółka A na obiekcie WD-11.